Dana Kreisberg

SIMANU- visualisation on the hebrew calender

היהדות היא דת הזמן. כמעט כל הריטואלים שבה קשורים ל״זמן העולמי״ ולהשתנות הויזואלית שלו: החודשים נקבעים לפי צורת הירח, רוב החגים הם למעשה חגים חקלאיים וכו׳

העבודה שלי היא למעשה לוח שנה עברי שמתבסס על השתנות העולם, הפעולות החקלאיות וכן על נרטיבים וריטואלים שהאדם עושה בתוכם.

המוצר עצמו הוא למעשה מין חומרה, שניתן לתלות על הקיר בבית והיא למעשה חיה שם ומאפשרת לנו מודעות למה שקורה בזמן. העבודה מנסה לייצר חיבור ויזואלי לזמן המקומי והאוניברסלי שבו אנו חיים ושואפת לאפשר לנו את ההכרה שעדיין קיים דבר אחד, הזמן, שאין ביכולתנו לנצח ולהשתלט עליו.